Home Ask -►

(Source: izutsushi, via utsu-tsu)

(via pixeldrako)

(Source: dailyzettairyouiki, via moe-vampin)

(Source: yu-bo-bo, via otakureaper16)

(via ryuko)

(Source: gurrenlagging, via heyinterstella)

(Source: yakusokudayo, via raikouji)

animeismywhore:

Akira (1988)

(via drunkwaifu)

(Source: baddroid, via phantomsolari)

2dicon:

「ついぴくまとめ」/「むらいち」の漫画 [pixiv]

(via -atlas)